Sabar OM masih Loading...
Orang sabar disayang Janda :-)
Ayo OM Bantu Like & Follow Fanspage Realsht.mobi Please lah OM
GET LINK

covid-19 indonesia :

Positif
Sembuh
Meninggal

Bocoran Soal Dan Pembahasan Bahasa Jawa

Bahasa jawa ialah bahasa khusus yang di pergunakan dalam suku jawa dan merupakan kompetensi dasar dalam sekolahan yang ada di indonesia,berikut saya bagikan contoh soal dan pembahasaan bahasa jawa sebagai berikut :

Bocoran Soal Dan Pembahasan Bahasa Jawa
1.   Pucung iku jenenge tembang, kalebu tembang ….
a.      Dolanan
b.      Gedhe
c.       Tengahan
d.      Macapat

2.      Tegese guru gatra yaiku …..
a.       Cacahing gatra ing saben sapada
b.      Cacahing wanda ing saben gatra
c.       Tibaning swara ing pungkasaning gatra
d.      Cacahing huruf ing saben sagatra

3.      Tegese kas nyantosani. Guru wilangane tembang iku ana …..
a.      12
b.      6
c.      8
d.      7

4.      Guru gatra, guru wilangan lan guru lagune tembang pucung yaiku ….
a.       12u, 6a, 8i, 12a
b.      12i, 6a, 8i, 8a
c.       12u, 8i, 8u, 8i, 8o
d.      8u, 8i, 8a, 8i

5.      Watake tembang pucung yaiku …..
a.       Susah
b.      Sakpenake dewe
c.       Seneng
d.      Galak

6.      Tembung sepuh kerata basane yaiku…
a.       embat embat aning tutur
b.       wani ditata
c.       sabdane ampuh
d.       mak breg diangkat

7.      Ruwet tur peteng,kerata basane yaiku..
a.     gedhang
b.     weteng
c.     bapa
d.     wanita

8.      Cacahe wanda saben sagatra yaiku…
a.      guru lagu
b.      guru wilangan
c.      guru gatra
 d.     tembang macapat

9.      Tembang macapat sing gunggunge gatra paling cuil yaiku..
a.      dhanndanggula
b.      sinom
c.      pocung
d.      pangkur

10.   Pupuh sing kalebu ing serat wedhatama yaiku…
         a.pupuh pocung
         b. pupuh durma
         c. pupuh mijil
         d. pupuh megatruh
11.. Tegese novel yaiku ….
a.       cerita kang isine nyeritakake lelakone sawijining wong kang nengenake owahe                      watak,panguripan utawa kahanan
b.      cerita kang isine dilarasak karo kahanan, pangripane wong ing saben dinane ing tengahe bebrayan
c.       cerita kang isine nyritakake lelakone sawijining wong ing sawijining wektu
d.      riwayate sawenehing wong

12.      Unsur novel iki dipĂ©rang dadi ….
a.       Siji
b.      Loro
c.       Telu
d.      Papat

13.      Salah siji unsur novel yaiku intrinsik, apa tegese ….
a.       unsur sing njaba novel
b.      ide utawa gagasan ndasari novel dhasar
c.       unsur sing langsung netepake novel lan ana ing novel
d.      latar panggonan, suasana lan wektu crita ing novel

14.      Ing ngisor iki unsur-unsur intrinsik novel, kajaba …
a.       Tema
b.      Latar/setting
c.       Pengalaman novelis
d.      Amanat

15.  Sudut pandang iku salah siji unsure intrinsik novel, sebutna macem maceme sudut pandang ….
a.       Sudut pandang wong pertama lan wong kaenem
b.      Sudut pandang wong pertama lan wong kapapat
c.       Sudut pandang wong pertama lan wong kaloro
d.      Sudut pandang wong pertama lan wong katelu

16.   Sng kalebu ing novel bahasa jawa yaiku…
a.      serat centhini
b.      jaka tarub
c.      garuda merah
d.      garuda putih

17.   sing kaelbu unsur instrinsik kejaba…
a.     plot
b.     tema
c.     amanat
d.     latar/setting

18.   jenis peraga iku ana…
a.      4
b.      5
c.      3
d.      7

19.   Sudut pandang sing sering dinggo ing novel ana..
a.      2
b.     4
c.      6
d.      7

20.   Sing kalebu tembang baliswara yaiku…
a.      raja putra
b.      garuda putih
c.     serat cethini
d.     alur
KUNCI  JAWABAN
1.             d.      Macapat                                                                                                       
2.             a.       Cacahing gatra ing saben sapada
3.             c.       8
4.             a.       12u, 6a, 8i, 12a
5.             b.      Sakpenake dewe
6.             c.       sabdane ampuh
7.             b.       weteng
8.             b.       guru wilangan
9.             c.        pocung
10.           a.        pupuh pocung
11.           a.       cerita kang isine nyeritakake lelakone sawijining wong kang nengenake owahe 
12.           b.      Loro
13.          c.       unsur sing langsung netepake novel lan ana ing novel
14.          c.       Pengalaman novelis
15.          d.      Sudut pandang wong pertama lan wong katelu
16.          d.      garuda putih
17.          a.      plot
18.          a.      4
19.          a.      2
20.          a.      raja putra

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel