Sabar OM masih Loading...
Orang sabar disayang Janda :-)
Ayo OM Bantu Like & Follow Fanspage Realsht.mobi Please lah OM
GET LINK

covid-19 indonesia :

Positif
Sembuh
Meninggal

Bocoran Soal Pilihan ganda dan Jawabanya Bahasa Jawa

         Bocoran Soal memang sering di cari pelajar siwa/siswi apalagi kalau menjelang hari ujian dimana seorang sisiwa /sisiwi hanya sibuk mencari bocoran soal bukanya sibuk belajar,bagi kalain yang sedang mencari bocoran soal kali ini saya bagikan bocoran soal pilihan ganda materi bahasa jawa tapi ingat ini hanya sebuah simulasi tidak ada kaitanya dengan soal ujian nasional berikut contohnya semoga bermanfaat :

Bocoran Soal Pilihan ganda dan Jawabanya Bahasa Jawa 

1.       Nuwun,
Dhumateng panjenenganipun Bapak Kepala SMA Negeri 3 Jatiwangi ingkang kula urmati. Bapak ibu guru miwah staf karyawan-karyawati SMA Negeri 3 Jatiwangi ingkang kula urmati. Boten katalumpen kadang-kadang kula siswa-siswi SMA Negeri 3 Jatiwangi ingkang winantu ing karaharjan.
Minangka murwakani atur kula, mangga sami ngaturaken puji dalasan syukur dhumateng ngarsanipun Allah SWT, awit saking rahmat lan hidayahipun kula lan panjenengan kaparingan wekdal ngrawuhi pengetan dinten Kartini, kanthi kawilujengan, kasarasan, miwah kabahagyan.
Pratelan ing nginggil peranganipun tanggap wacana ingkang dipunwastani …
a.       purwaka basa                                              d.  salam pambuka
b.       surasa basa                                                 e.  pambagya harja
c.        wasana basa

2.       Ningali saking kawontenan ingkang kados mekaten, para wnita mliginipun remaja putri kedah cancut taliwanda tumut menggalihaken drajating wanita, sampun ngantos dipunanggep lelemeran. Wanita kedah nggadhahi kagunan ingkang nedhahaken bilih wanita inggih saged damel aruming bangsa.
Gempilan sesorah ing nginggil saged kalebetaken dhateng perangan …
a.       purwaka basa                                              d.  salam pambuka
b.       surasa basa                                                 e.  pambagya harja
c.        wasana basa

3.       Bapak ibu lan tamu undhangan ingkang kula urmati, kula kinten cekap semanten atur kula, kirang prayogi menawi kula kathah-kathah matur wonten ngarsa panjenengan sedaya. Sakathahing atur, kula nglenggana kathah kekirangan, pramila sedaya kekirangan kala wau nyuwun pangapunten sakageng-agengipun. Nuwun.
Perangane tanggap wacana ing ndhuwur kang diarani …
a.       purwaka basa                                              d.  salam pambuka
b.       surasa basa                                                 e.  pambagya harja
c.        wasana basa 

4.       Wawancara kang ditindakake wartawan (nanging saka sawijining media) kanthi khusus karo interviewee, kang jumbuh karo prekara tinamtu ing papan kang wis karembug bebarengan antarane wartawan lan kang diwawancarai, diarani …
a.       Wawancara Berita                              d. Wawancara sambil lalu
b.       Wawancara Pribadi                            e. Wawancara kliling
c.        Wawancara Eksklusif 

5.       Wawancara kang ditindakake kanthi ora khusus, mung kepeneran wae, ora ana jan-janan luwih dhisik karo interviewee. Umpamane wawancara marang pejabat kang lagi lumaku tumuju ana ing montore arep bali, diarani …
a.       Wawancara Berita                              d. Wawancara sambil lalu
b.       Wawancara Pribadi                            e. Wawancara kliling
c.        Wawancara Eksklusif

6.       Wawancara kang ditindakake kanggo nggoleki katrangan, konfirmasi, utawa panemuinterviewee babagan sawijing masalah utawa prastawa, diarani …
a.       Wawancara Berita                              d. Wawancara sambil lalu
b.       Wawancara Pribadi                            e. Wawancara kliling
c.        Wawancara Eksklusif

7.       Wawancara kanggo nggoleki data gegandhengan karo dhiri pribadi lan panemuinterviewee. Pawarta kang diasilake awujud profil interviewee, ing antarane identitas diri, lelakon uripe, lan panemu-panemune kang ana kaitane karo prekara aktual utawa prekara kang cundhuk karo profesine, diarani …
a.       Wawancara Berita                              d. Wawancara sambil lalu
b.       Wawancara Pribadi                            e. Wawancara kliling
c.        Wawancara Eksklusif

8.       Wawancara kang ditindakake wartawan ngubungi sadhengah interviewee kang mapane pisah, kang antarane siji lan sijine ana gegandhengane karo pawarta kang bakale ditulis, diarani …
a.       Wawancara Berita                              d. Wawancara sambil lalu
b.       Wawancara Pribadi                            e. Wawancara kliling
c.        Wawancara Eksklusif

9.       Setitekna geguritan iki!
Lintang Wengi
Dening : Wiwiek Panca Widyaningsih
Ludira kadya kandheg, kapireng kekidunganmu endah rinasa
Agawe pangungun sadawane gili
Wasana …..
Den semu
Geneya …..?
Panjeriting lintang wengi
Dicelathu sajroning kalbu
Smara jati kang kasiput mendhung
…… miris ……… jebul datan anyandhak
Wos surasane geguritan ing dhuwur yaiku …
a.       lintang kang njerit                               d. langit kang kebak mendhung
b.       swasana kang peteng                         e. ora katon srengenge
c.        lintang kang abyor

10.    Tegese tembung ludira ing ukara ludira kadya kandheg, kapireng kekidunganmu endah rinasa yaiku …
a.       kringet                                                            d. angin
b.       getih                                                               e. geni
c.        sirah

11.    Wos surasane paragraf kapisan yaiku ….
a.       Rasa seneng                                                 d. rasa miris
b.       Rasa kangen                                                e. rasa tresna
c.        Rasa kaget

12.    Wos surasane paragraf kapindho yaiku ….
a.       Rasa seneng                                                 d. rasa miris
b.       Rasa kangen                                                e. rasa tresna
c.        Rasa kaget

13.    Kang dadi tema geguritan ing dhuwur yaiku …
a.       kluwarga                       d. pitutur kang becik
b.       lingkungan                    e. panguripan
c.        kabudayan

14.    Medharake utawa mahyakake utawa ngandharake utawa njlentrehake sabda utawa surasa utawa isi utawa kawigaten (amanat) marang wong liya yaiku diarani ….
a.       Tanggap wacana                                                         d. wara-wara
b.       Kampanye                                                                   e. sayembara
c.        Atur-atur
Baca Juga : Bocoran Soal Dan pembahasaan Bahasa Jawa
15.    Cengkorongan panulise tanggap wacana kang surasane sawijining amanat utawa pesen kang dijlentrehake dening pamaos tanggap wacana yaiku ….
a.       Sesirah (judul)                                                              d. Surasane wedharan
b.       Tema                                                                             e. Basa
c.        Subtema

16.    Cengkorongan panulise tanggap wacana kang surasane purwaka, bab-bab kang wigati karembug, undheraning rembug, kesimpulan, panemu pamedhar sabda, wasana rembugan kang bisa urut, imbang, gembleng, nalar, nyata, sarta migunani yaiku ….
a.       Sesirah (judul)                                                              d. Surasane wedharan
b.       Tema                                                                             e. Basa
c.        Subtema

17.    Dene wose medhar sabda kang surasane njumbuhake karo kahanan yaiku …
a.       sapa kang medhar sabda
b.       sepira bayarane
c.        apa kang kawedhar
d.       kepiye swasanane
e.        kepiye tujuwane medhar sabda

18.    Dene perangane teks tanggap wacana kang isine mbagekake lan ngucapake syukur yaiku
a.       Pambuka
b.       Panutup
c.        Salam panutup
d.       Surasa basa
e.        Satata basa

19.    Paragraf ingkang titikanipun ukara baku mapan wonten perangan kawitan paragraf lan kawiwitan saking ukara ingkang asipat umum dhateng mligi inggih punika paragraf ………….
a.       Deduktif                                        d. Intensif
b.       Induktif                                         e. Ekspositoris
c.        Deduktif-Induktif

20.    Sinta ing taun iki kapilih minangka siswa teladhan ing sekolahku. Dheweke bisa kapilih dadi siswa teladhan amarga pancen prestasine ajeg mundhak, disiplin, tertib, lan ora tau nglanggar aturan sekolah. Pratelan kasebut diarani paragraf …
a.       Deduktif                                        d. Intensif
b.       Induktif                                         e. Ekspositoris
c.        Deduktif-Induktif

21.    Ora bisa dipercaya, ora bisa nyimpen wewadi, lan ora bisa diwenehi pangapura iku tumindake manungsa kang ora bener tumraping kekancan, apamaneh ing ngarsaning Gusti. Pratelan punika kalebet paragraf …
a.       Deduktif                                        d. Intensif
b.       Induktif                                         e. Ekspositoris
c.        Deduktif-Induktif

22.    Pathokan panuise tembang macapat kang ngemot cacahe wanda (suku kata) saben sagatra yaiku ….
a.       Guru wilangan                                              d. purwakanthi  
b.       Guru lagu                                                     e. dong-ding  
c.        Guru gatra

23.    Pathokan panuise tembang macapat kang ngemot cacahe larik (baris) saben sapada yaiku ….
Pratelan kasebut minangka sawijining tuladhane ….
a.       Guru wilangan                                              d. purwakanthi 
b.       Guru lagu                                                     e. dong-ding 
c.        Guru gatra

24.    Ing ngisor iki diarani tembang macapat …
Yen wong anom puniku
kakehan panggunggung dadi kumprung
pengung bingung wekasane pan angoling
yen digunggung muncu-muncu
kaya wudun meh mecothot
a.       Sinom                                                            d. Gambuh  
b.       Dhandhaggula                                             e. Pangkur  
c.        Megatruh  

25.    Ing ngisor iki diarani tembang macapat …
mingkar-mingkuring angkara
akarana karênan mardi siwi
sinawung rêsmining kidung
sinuba sinukarta
mrih krêtarta pakartining ngèlmu luhung
kang tumrap nèng tanah Jawa
agama agêming aji
a.       Sinom                                                            d. Gambuh 
b.       Dhandhaggula                                             e. Pangkur 
c.        Megatruh

Kunci Jawaban
1.     A             11. C     21. B    
2.     B             12. D     22. A    
3.     C             13. E     23. C    
4.     C             14. A     24. D    
5.     D             15. B     25. E    
6.     A             16. D    
7.     B             17. D    
8.     E             18. A    
9.     B             19. A    

Berlangganan update artikel terbaru via email:

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel